Doorgaan naar artikel

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 ReMediZ: de besloten vennootschap ReMediZ B.V., gevestigd te Meidoornkade 22, 3992 AE Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74377353.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ReMediZ.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen ReMediZ en de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij ReMediZ goederen en/of diensten aanbiedt of levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van ReMediZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 ReMediZ behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en offertes in te trekken of te wijzigen.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De prijzen die ReMediZ hanteert zijn in Euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.2 ReMediZ behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment van publicatie op de website van ReMediZ.

Artikel 5: Levering
5.1 De leveringstermijnen die door ReMediZ worden gehanteerd zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 ReMediZ is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 5% per maand over het openstaande bedrag.

Artikel 7: Garantie
7.1 ReMediZ staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen en diensten.
7.2 Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ReMediZ te worden gemeld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 ReMediZ is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ReMediZ.
8.2 De aansprakelijkheid van ReMediZ is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ReMediZ wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten tussen ReMediZ en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgesteld op 20-02-2024

ReMediZ B.V.

Terug naar boven
nl_NL